Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Om Zikta

Zikta Invest AB är ett fristående rådgivningsföretag som hjälper dig som privatperson eller företag med finans- och försäkringsrådgivning.

Företaget grundades 1987 och idag är vi ett 20-tal anställda på kontoren i Göteborg, Borås och Halmstad. Tack vare att vi är fristående och inte ägs av varken banker eller försäkringsbolag, kan vi självständigt som försäkringsförmedlare välja vilka produktbolag vi vill arbeta med. Som kund hos oss får du tillgång till våra anställda specialister och vårt nätverk av kontakter som kan hjälpa dig med sin expertis. Genom personlig rådgivning, uppföljning och kontinuitet är det vår ambition att du ska få en långsiktig och lönande relation med oss. Som fristående rådgivare sätter vi alltid dina behov och önskemål först.

Bolagsinformation

Zikta Invest Ab (org.nr. 556321-0110)
(Vi) har verkat som distributör av försäkring med rådgivning sedan bildandet 1987 och sedan 2006 som försäkringsförmedlare (f.d. försäkringsmäklare). Vi är fristående från de svenska försäkringsbolag vi rekommenderar och kan agera självständigt i förhållande till dem i våra kunders intresse. I fall vi har avtalade förpliktelser mot produktbolag informerar vi våra kunder särskilt om förhållandet med angivande av bolag och förpliktelsens art. Personlig rådgivning, uppföljning och kontinuitet är ledord i vårt arbetssätt.

Vår ambition är att våra kunder, både företag och privatpersoner, ska få en långsiktig och lönande relation med oss. Vi har därför gjort en genomgång av försäkringsgivare och försäkringsprodukter och sedan valt att i huvudsak rekommendera ett antal kvalitativa produktbolag, för att på bästa sätt möta våra kunders behov inom placering, sparande och försäkring. Vi har inte skyldighet att rekommendera viss försäkringsgivare eller produkt men våra rekommendationer sker till produkter som de utvalda försäkringsgivarna meddelar.

Villkor

 • 1.Tillstånd och Tillsyn

  Tillsyns– och tillståndsmyndighet för försäkringsförmedlare

  Vi står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och har dess tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare inom samtliga livförsäkringsklasser.

  För information om våra tillstånd se information nedan och via weblänk nedan:
  Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
  Tel: 08-408 98 000
  Fax: 08-24 13 35
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  Webb: www.fi.se

  Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare

  Vi är registrerade hos Bolagsverket för vår verksamhet. Hämta mer information om vår registrering hos bolagsverket:
  Adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
  Tel: 0771-670 670
  Fax: 060- 12 98 40
  E-post: bolagsverket@bolagsverket.se 
  Webb: Bolagsverket.se

  Anknutet ombud

  Zikta Invest AB är delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr. 556324-5447) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. De står under tillsyn av Finansinspektionen, tag del av information genom att klicka här. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Som anknutet ombud får vi marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar för sådan ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden avseende rådgivning i rollen som anknutet ombud enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Eventuella klagomål skall anmälas till: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, Att. Klagomålansvarig, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

  Läs mer om vår roll som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice på; Anknutet Ombud

  Tag del av information om Svensk Värdepappersservice på: Informationsdokument

  Vi är registrerat hos bolagsverket som anknutet ombud. För mer information;  Bolagsverkets Näringslivsregister

  Ansvarsförsäkring

  Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.
  Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB och försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Nordeuropa. Vid skada, vänligen kontakta Sedgwick Sweden AB, 08-98 33 60, info@se.sedgwick.com som reglerar skador åt Nordeuropa.
  Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 EUR euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 3 901 130 EUR.

  Kontaktuppgifter myndigheter

  Finansinspektionen
  Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

  Bolagsverket
  851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

  Konsumentverket
  Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se

  Kontaktuppgifter ansvarsförsäkringen
  Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm,
  08- 664 51 00, info@nordeuropa.se ”

   

 • 2. Medlemskap och Anslutningar

  Vi är medlem i Sveriges försäkringsförmedlares förening (SFM) – Mer information om vår branschförening finner du på www.sfm.se

  Vi är anslutna till Insuresec, en organisation som bland annat licensierar försäkringsförmedlare, läs mer på www.insuresec.se

  Vi har valt att ansluta oss till Hjerta, en av nordens största medlems- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare. Det stärker oss och vårt kunderbjudande. Läs mer på www.hjerta.se

 • 3. Kunskap och Kompetens samt Licensiering

  Våra rådgivare/förmedlare äger testade kunskaper inom sina verksamhetsområden och är licensierade av Insuresec. Du kan läsa mer om deras licensiering på Insuresec

  Våra rådgivare/förmedlare är även licensierade av SwedSec via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Du kan läsa mer om deras licensiering på SwedSec

 • 4. Priser och Våra ersättningar

  Vi verkar i våra sina kunders intresse genom behovsanalys, utredningar och rekommendationer i frågor som rör sparformer för långsiktigt sparande. Våra råd och rekommendationer dokumenteras enligt Finansinspektionens föreskrifter avseende försäkringsförmedling. Vid rådgivning och förmedling som anknutet ombud sker dokumentationen enligt rutiner och regelverk som Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB tillämpar.

  Pris/avgifter för produkter (försäkringar, fonder, strukturerade produkter m.m.) som vi förmedlar motsvarar vad respektive leverantör erbjuder vid direktförsäljning av samma produkt.

  Faktaunderlag såsom basfaktablad, broschyrmaterial och förköpsinformation från den försäkringsgivare, det fond- eller värdepappersbolag som meddelar produkten, anger vilka avgifter som belastar produkten. Materialet tillhandahålls vid rådgivningstillfället. Vi ersätts enbart av tredje man genom provision och debiterar därför för närvarande inte arvode för rådgivningen. Kostnaden för försäkringssparande varierar mellan försäkringsbolagen. Även ersättningarna kan variera beroende på försäkringsgivare, fond- eller värdepappersbolag och produkt.

  Ersättning erhålls från försäkringsgivare och/eller värdepappersbolag när våra kunder väljer att träffa avtal om försäkring eller vidta placering i en finansiell produkt. Ersättningen kan utgå i form av engångsprovision grundad på initial transaktion och/eller en löpande ersättning för skötsel av kund och produkt. Vår ersättning utgör en del av de avgifter som försäkringsgivare och värdepappersbolag belastar produkten med och kan uttas på kapitalet och/eller den premie som inbetalas.

  Vi erhåller olika provision från olika produktbolag. Våra rådgivare ersätts dock utan hänsyn till vilken ersättning vi erhåller för den förmedlade produkten. Vi har även ett annullationsansvar. Detta innebär en skyldighet att återbetala hela eller delar av erhållna provisioner i fall att försäkringstagaren avbryter försäkringsavtalet i förtid, inom en period om mellan 0-3 år.

  Vi verkar transaktionsbaserat och redovisar våra intäkter helt transparent till våra kunder. Vi anser att affärsmodellen är i våra kunders intresse och förordar den. Vi arvoderar därför för närvarande inte våra tjänster. Om vi skulle ta ett arvode för uppdrag sker så först efter en särskild överenskommelse, dock sker arvodering endast i undantagsfall.

  Under perioder och från varierande produktbolag kan vi erhålla marknadsbidrag, dessa utgår efter diskretionära grunder och är inte avtalade mellan oss och det eller de bolag som utger marknadsbidraget. Vidare kan ersättning förekomma som hänför sig till tjänster vi utför åt annan, s.k. outsourcing eller marknadsundersökning, medverkan vid produktutformning eller dylikt. På förfrågan uppger vi om vi erhåller marknadsbidrag eller annan ersättning som inte utlöses av transaktion från produktbolag som meddelar produkt vi rekommenderat.

  Fullständig redovisning om avgifter för de produkter vi rekommenderar och våra ersättningar lämnas innan och vid rådgivningstillfället samt på förfrågan. Som befintlig och potentiell kund kan du via vår förköpsinformation alltid få en uppdaterad information om oss bl.a. rörande våra ersättningar. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om marknader, samarbeten och storleken på ersättningar och ersättningsformer.

  Förköpsinformation Zikta Invest AB

   

  Information om hållbara investeringar

  Innan du som kund fattar investeringsbeslut, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar.

  Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter.

  Vanliga metoder i hållbarhetsarbetet:

  • Produktbolaget väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i produkten. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.
  • Produktbolaget väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
  • Produktbolaget använder ett ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

  När du får rådgivning av Bolaget kommer vi att bistå dig i denna fråga.

  I samband med rådgivning och annan försäkringsdistribution kommer vi att diskutera hållbarhetsfrågan med dig för att säkerställa att du som kund, med hjälp av rådgivning, kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende. Vidare kommer vi att gå igenom den information som finns att hämta om produkterna i detta avseende samt gå igenom vilken påverkan hållbarhetsfaktorerna har på bl.a. din avkastning. Produktens hållbarhet kommer att beaktas på samma sätt som övriga relevanta faktorer för att du som kund ska hitta en lämplig produkt.  Resultatet av genomgången kommer att dokumenteras tillsammans med övrigt material som hör ihop med försäkringsförmedlingen för att du lätt ska hitta det i efterhand.

  Som en ytterligare hjälp finns ett par verktyg och märkningar att titta på innan rådgivningen för att underlätta.  Nedan finner du en beskrivning av dessa.

  Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

  Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så  att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i.

  Morningstar

  Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

  Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

  Traditionell försäkring

  Om du ska placera i en sk. traditionell försäkring där det är försäkringsbolaget som sköter och ansvarar för placeringarna i försäkringen måste du gå in på varje enskilt försäkringsbolags hemsida för att få information om respektive försäkringsbolags hållbarhetsarbete.

  Bra miljöval och försäkringar

  Följ länken för att få information om märkningen Bra miljöval och försäkringar.

  Naturskyddsföreningen

   

  Utdrag ur Bolagets ersättningspolicy Hållbara investeringar”. 

  I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsförmedlare ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när en produkt väljs ut. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina produktval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier förvaltare använder i sin förvaltning.

  Zikta Invest anser att det är av största vikt att Zikta Invests anställda bidrar till att kunderna blir medvetna om hållbarhetsfrågorna och att dessa beaktas vid val av produkter som förmedlas.

  Som ett led i detta arbete har Zikta Invest, genom denna policy, beslutat att ett kvalitativt kriterium som ska vara uppfyllt för att personer som omfattas av denna policy  ska vara berättigade till rörlig ersättning, är att det dokumenterats i rådgivningsdokumentation att kunderna fått information och rådgivning om hållbarhetsfrågorna.

 • 5. Intressekonflikter

  Vår rådgivning sker med utgångspunkt från dina önskemål och behov. Vi erhåller provision från de olika produktbolag som vi arbetar med. Ersättningarna varierar mellan olika bolag. Det skulle kunna innebära att rådgivningen leder mot produkter med högre ersättning istället för att kundnyttan sätts i främsta rummet. Våra rådgivare skall alltid undvika intressekonflikter och arbeta långsiktigt för våra kunders bästa och skapa det förtroende som vi behöver för en varaktig verksamhet.

  Vi söker motverka risken för intressekonflikter och om det skulle uppstå eliminera eller minska den. Det sker bl.a. genom att lämna tydlig information kring priset på olika produkter i vår rådgivardokumentation, vilket ökar möjligheten att jämföra priser, samt en transparent redovisning av de ersättningar som vi erhåller på produkterna med samma jämförelsemöjlighet. Detta för att vår kund själv skall kunna bedöma samband mellan pris och ersättning, men även för att öka förståelsen att den ersättning som vi erhåller är en del av det totala pris som uttas av leverantörer av en specifik produkt. Vår ersättning är inte en tillkommande kostnad för produkten som kunden skulle kunna välja bort.

  Vi innehar aktier i Primerose Partners AB (Strukturinvest FK, Svensk Värdepappersservice i Sthlm AB, Idun Liv). Respektive aktiepost utgör en mycket liten del av kapitalet och innebär inte något bestämmande inflytande i bolagen för oss. Detta kan medföra en risk för intressekonflikt, vilken vi hanterar genom information till alla våra kunder samt genom att utbilda vår personal. Företaget har en policy kring hantering av intressekonflikter som finns upptagen i vårt interna regelverk. Våra rådgivare förordar inte placering i produkter utställda av Strukturinvest på andra grunder än de som gäller för övriga produktleverantörer.

  Vi har formerat ett Investeringsråd, som löpande arbetar med att utvärdera olika typer av finansiella produkter. Detta för att ytterligare förstärka kvaliteten i de förslag som våra rådgivare lämnar.

 • 6. Synpunkter eller Klagomål

  Du som kund är det viktigaste för oss och vår strävan är alltid att du skall känna dig nöjd med vårt arbete för dig. Om du ändå inte skulle vara nöjd så följer du stegen nedan.

  Reklamation

  Om du skulle vara missnöjd med något är vi måna om att du framför dina synpunkter till oss. Det kan handla om att det är ett missförstånd eller att viss information saknas. Kontakta därför din rådgivare snarast möjligt om något inte stämmer då det ökar möjligheten att kanske lösa problemet gemensamt.

  Klagomål

  Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

  Klagomålsansvarig
  Zikta Invest AB
  Drakegatan 6
  412 50 Göteborg

  Klagomålet skall framföras skriftligen och för att underlätta handläggningen av ärendet bör nödvändig dokumentation och fakta bifogas. Klagomålsansvarig hos oss är: Stephan Brigerstrand.

  Så snart vi tagit emot ditt klagomål kommer du att bli kontaktad. Vi kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att få besked snarast möjligt, dock senast två veckor från tidpunkten när vi fick ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna besked inom två veckor kommer vi att informera om varför och ge besked om den fortsatta handläggningen och när du kan förväntas få ett slutligt besked.

  Ytterligare Vägledning

  I fall du undrar över din rätt eller önskar oberoende bedömning i ärendet kan du kontakta:

  – Konsumenternas försäkringsbyrå rörande försäkringsavtal respektive

  – Konsumenternas bank- och finansbyrå rörande värdepappersfråga eller

  – den Kommunala konsumentrådgivningen på orten där du är bosatt. De kan vägleda dig och ge råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda ärenden, men de arbetar i nära kontakt med den lokala konsumentrådgivningen, och på deras hemsida finner du kontaktuppgifter till din vägledare.

  Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att de skall kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Zikta Invest första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Zikta Invest bör lösas.

  Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Zikta Invest för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

  Kontaktuppgifter:

  Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
  Tel: 08-508 860 00
  Fax: 08-508 860 01
  E-post: arn@arn.se 
  Webb: Allmänna Reklamationsnämnden

  Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
  Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
  Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
  Tel: 0200 – 225800
  Webb: www.konsumenternas.se

  Din Kommuns Konsumentvägledning:

  För att söka efter kontaktuppgifter till din kommuns konsumentvägledning kan du använda dig av Hallå konsuments webbplats.

  Konsumentverket KO

  Adress: Konsumentverket/KO, Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad,
  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8a, Karlstad
  Tel: 0771-42 33 00
  Webb:konsumentverket.se

 • 7. Behandling av personuppgifter

  Det är viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att du vet
  att vi också säkerställer en god och säker hantering av dessa. Vi har uppdaterat våra rutiner utifrån den nu aktuella dataskyddsförordningen, GDPR, som börjat gälla den 25:e maj 2018.

  Läs gärna mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftsklausul och information nedan;

  GDPR Personuppgiftsklausul

  Kontakta oss gärna om du har frågor eller undrar över något.

Här finns vi

Göteborg

Drakegatan 6, 421 50 Göteborg
Tel: 031-335 03 00

Borås

Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås
Tel: 033-48 09 10

Halmstad

Brogatan 3, 302 42 Halmstad
Tel: 035-260 75 90

Copyright © 2021 Zikta Invest AB. All rights reserved.