Kontakta oss

Ditt namn*

Din E-post*

Ämne

Ditt meddelande

Om Zikta

Zikta Invest AB är ett fristående rådgivningsföretag som hjälper dig som privatperson eller företag med finans- och försäkringsrådgivning.

Företaget grundades 1987 och idag är vi ett 20-tal anställda på kontoren i Göteborg, Borås och Halmstad. Tack vare att vi är fristående och inte ägs av varken banker eller försäkringsbolag, kan vi självständigt som försäkringsförmedlare välja vilka produktbolag vi vill arbeta med. Som kund hos oss får du tillgång till våra anställda specialister och vårt nätverk av kontakter som kan hjälpa dig med sin expertis. Genom personlig rådgivning, uppföljning och kontinuitet är det vår ambition att du ska få en långsiktig och lönande relation med oss. Som fristående rådgivare sätter vi alltid dina behov och önskemål först.

Bolagsinformation

Zikta Invest Ab (org.nr. 556321-0110)
(Vi) har verkat som distributör av försäkring med rådgivning sedan bildandet 1987 och sedan 2006 som försäkringsförmedlare (f.d. försäkringsmäklare). Vi är fristående från de svenska försäkringsbolag vi rekommenderar och kan agera självständigt i förhållande till dem i våra kunders intresse. I fall vi har avtalade förpliktelser mot produktbolag informerar vi våra kunder särskilt om förhållandet med angivande av bolag och förpliktelsens art. Personlig rådgivning, uppföljning och kontinuitet är ledord i vårt arbetssätt.

Vår ambition är att våra kunder, både företag och privatpersoner, ska få en långsiktig och lönande relation med oss. Vi har därför gjort en genomgång av försäkringsgivare och försäkringsprodukter och sedan valt att i huvudsak rekommendera ett antal kvalitativa produktbolag, för att på bästa sätt möta våra kunders behov inom placering, sparande och försäkring. Vi har inte skyldighet att rekommendera viss försäkringsgivare eller produkt men våra rekommendationer sker till produkter som de utvalda försäkringsgivarna meddelar.

Villkor

 • 1.Tillstånd och Tillsyn

  Tillsyns– och tillståndsmyndighet för försäkringsförmedlare

  Vi står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och har dess tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare inom samtliga livförsäkringsklasser.

  För information om våra tillstånd se information nedan och via weblänk nedan:
  Adress: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
  Tel: 08-408 98 000
  Fax: 08-24 13 35
  E-post: finansinspektionen@fi.se
  Webb: www.fi.se

  Registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare

  Vi är registrerade hos Bolagsverket för vår verksamhet. Hämta mer information om vår registrering hos bolagsverket:
  Adress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
  Tel: 0771-670 670
  Fax: 060- 12 98 40
  E-post: bolagsverket@bolagsverket.se 
  Webb: Bolagsverket.se

  Anknutet ombud

  Zikta Invest AB är delägare och anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (org.nr. 556324-5447) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. De står under tillsyn av Finansinspektionen, tag del av information genom att klicka här. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Som anknutet ombud får vi marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ansvarar för sådan ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden avseende rådgivning i rollen som anknutet ombud enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Eventuella klagomål skall anmälas till: Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, Att. Klagomålansvarig, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

  Läs mer om vår roll som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice på; Anknutet Ombud

  Tag del av information om Svensk Värdepappersservice på: Informationsdokument

  Vi är registrerat hos bolagsverket som anknutet ombud. För mer information;  Bolagsverkets Näringslivsregister

  Ansvarsförsäkring

  Försäkringsförmedlare har skyldighet att upprätthålla ansvarsförsäkring som täcker ren förmögenhetsskada vid försäkringsförmedling. Vi omfattas av ansvarsförsäkring utställd av AIG Europa Limited.

  Adress: AIG Europa Limited, Västra Järnvägsgatan 7, 103 69 Stockholm
  Tel: 08-506 920 00
  E-post: info.sweden@aig.com

 • 2. Medlemskap och Anslutningar

  Vi är medlem i Sveriges försäkringsförmedlares förening (SFM) – Mer information om vår branschförening finner du på www.sfm.se

  Vi är anslutna till Insuresec, en organisation som bland annat licensierar försäkringsförmedlare, läs mer på www.insuresec.se

  Vi har valt att ansluta oss till Hjerta, en av nordens största medlems- och serviceorganisationer för försäkringsförmedlare. Det stärker oss och vårt kunderbjudande. Läs mer på www.hjerta.se

 • 3. Kunskap och Kompetens samt Licensiering

  Våra rådgivare/förmedlare äger testade kunskaper inom sina verksamhetsområden och är licensierade av Insuresec. Du kan läsa mer om deras licensiering på Insuresec

  Våra rådgivare/förmedlare är även licensierade av SwedSec via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. Du kan läsa mer om deras licensiering på SwedSec

 • 4. Priser och Våra ersättningar

  Vi verkar i våra sina kunders intresse genom behovsanalys, utredningar och rekommendationer i frågor som rör sparformer för långsiktigt sparande. Våra råd och rekommendationer dokumenteras enligt Finansinspektionens föreskrifter avseende försäkringsförmedling. Vid rådgivning och förmedling som anknutet ombud sker dokumentationen enligt rutiner och regelverk som Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB tillämpar.

  Pris/avgifter för produkter (försäkringar, fonder, strukturerade produkter m.m.) som vi förmedlar motsvarar vad respektive leverantör erbjuder vid direktförsäljning av samma produkt.

  Faktaunderlag såsom basfaktablad, broschyrmaterial och förköpsinformation från den försäkringsgivare, det fond- eller värdepappersbolag som meddelar produkten, anger vilka avgifter som belastar produkten. Materialet tillhandahålls vid rådgivningstillfället. Vi ersätts enbart av tredje man genom provision och debiterar därför för närvarande inte arvode för rådgivningen. Kostnaden för försäkringssparande varierar mellan försäkringsbolagen. Även ersättningarna kan variera beroende på försäkringsgivare, fond- eller värdepappersbolag och produkt.

  Ersättning erhålls från försäkringsgivare och/eller värdepappersbolag när våra kunder väljer att träffa avtal om försäkring eller vidta placering i en finansiell produkt. Ersättningen kan utgå i form av engångsprovision grundad på initial transaktion och/eller en löpande ersättning för skötsel av kund och produkt. Vår ersättning utgör en del av de avgifter som försäkringsgivare och värdepappersbolag belastar produkten med och kan uttas på kapitalet och/eller den premie som inbetalas.

  Vi erhåller olika provision från olika produktbolag. Våra rådgivare ersätts dock utan hänsyn till vilken ersättning vi erhåller för den förmedlade produkten. Vi har även ett annullationsansvar. Detta innebär en skyldighet att återbetala hela eller delar av erhållna provisioner i fall att försäkringstagaren avbryter försäkringsavtalet i förtid, inom en period om mellan 0-3 år.

  Vi verkar transaktionsbaserat och redovisar våra intäkter helt transparent till våra kunder. Vi anser att affärsmodellen är i våra kunders intresse och förordar den. Vi arvoderar därför för närvarande inte våra tjänster. Om vi skulle ta ett arvode för uppdrag sker så först efter en särskild överenskommelse, dock sker arvodering endast i undantagsfall.

  Under perioder och från varierande produktbolag kan vi erhålla marknadsbidrag, dessa utgår efter diskretionära grunder och är inte avtalade mellan oss och det eller de bolag som utger marknadsbidraget. Vidare kan ersättning förekomma som hänför sig till tjänster vi utför åt annan, s.k. outsourcing eller marknadsundersökning, medverkan vid produktutformning eller dylikt. På förfrågan uppger vi om vi erhåller marknadsbidrag eller annan ersättning som inte utlöses av transaktion från produktbolag som meddelar produkt vi rekommenderat.

  Fullständig redovisning om avgifter för de produkter vi rekommenderar och våra ersättningar lämnas innan och vid rådgivningstillfället samt på förfrågan. Som befintlig och potentiell kund kan du via vår förköpsinformation alltid få en uppdaterad information om oss bl.a. rörande våra ersättningar. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen om marknader, samarbeten och storleken på ersättningar och ersättningsformer.

  Förköpsinformation Zikta Invest AB ver maj 2020 FINAL

 • 5. Intressekonflikter

  Vår rådgivning sker med utgångspunkt från dina önskemål och behov. Vi erhåller provision från de olika produktbolag som vi arbetar med. Ersättningarna varierar mellan olika bolag. Det skulle kunna innebära att rådgivningen leder mot produkter med högre ersättning istället för att kundnyttan sätts i främsta rummet. Våra rådgivare skall alltid undvika intressekonflikter och arbeta långsiktigt för våra kunders bästa och skapa det förtroende som vi behöver för en varaktig verksamhet.

  Vi söker motverka risken för intressekonflikter och om det skulle uppstå eliminera eller minska den. Det sker bl.a. genom att lämna tydlig information kring priset på olika produkter i vår rådgivardokumentation, vilket ökar möjligheten att jämföra priser, samt en transparent redovisning av de ersättningar som vi erhåller på produkterna med samma jämförelsemöjlighet. Detta för att vår kund själv skall kunna bedöma samband mellan pris och ersättning, men även för att öka förståelsen att den ersättning som vi erhåller är en del av det totala pris som uttas av leverantörer av en specifik produkt. Vår ersättning är inte en tillkommande kostnad för produkten som kunden skulle kunna välja bort.

  Vi innehar aktier i Strukturinvest Fondkommission AB och Granit Fonder AB. Respektive aktiepost utgör en mycket liten del av kapitalet och innebär inte något bestämmande inflytande i bolagen för oss. Detta kan medföra en risk för intressekonflikt, vilken vi hanterar genom information till alla våra kunder samt genom att utbilda vår personal. Företaget har en policy kring hantering av intressekonflikter som finns upptagen i vårt interna regelverk. Våra rådgivare förordar inte placering i produkter utställda av Strukturinvest eller Granit på andra grunder än de som gäller för övriga produktleverantörer.

  Vi har formerat ett Investeringsråd, som löpande arbetar med att utvärdera olika typer av finansiella produkter. Detta för att ytterligare förstärka kvaliteten i de förslag som våra rådgivare lämnar.

 • 6. Synpunkter eller Klagomål

  Du som kund är det viktigaste för oss och vår strävan är alltid att du skall känna dig nöjd med vårt arbete för dig. Om du ändå inte skulle vara nöjd så följer du stegen nedan.

  Reklamation

  Om du skulle vara missnöjd med något är vi måna om att du framför dina synpunkter till oss. Det kan handla om att det är ett missförstånd eller att viss information saknas. Kontakta därför din rådgivare snarast möjligt om något inte stämmer då det ökar möjligheten att kanske lösa problemet gemensamt.

  Klagomål

  Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

  Klagomålsansvarig
  Zikta Invest AB
  Drakegatan 6
  412 50 Göteborg

  Klagomålet skall framföras skriftligen och för att underlätta handläggningen av ärendet bör nödvändig dokumentation och fakta bifogas. Klagomålsansvarig hos oss är: Stephan Brigerstrand.

  Så snart vi tagit emot ditt klagomål kommer du att bli kontaktad. Vi kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att få besked snarast möjligt, dock senast två veckor från tidpunkten när vi fick ditt klagomål. Om det inte är möjligt att lämna besked inom två veckor kommer vi att informera om varför och ge besked om den fortsatta handläggningen och när du kan förväntas få ett slutligt besked.

  Ytterligare Vägledning

  I fall du undrar över din rätt eller önskar oberoende bedömning i ärendet kan du kontakta:

  – Konsumenternas försäkringsbyrå rörande försäkringsavtal respektive

  – Konsumenternas bank- och finansbyrå rörande värdepappersfråga eller

  – den Kommunala konsumentrådgivningen på orten där du är bosatt. De kan vägleda dig och ge råd i enskilda tvister och ärenden. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda ärenden, men de arbetar i nära kontakt med den lokala konsumentrådgivningen, och på deras hemsida finner du kontaktuppgifter till din vägledare.

  Skulle ditt klagomålsärende fortfarande inte resultera i ett tillfredsställande resultat har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). För att de skall kunna ta upp ärendet krävs det att ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN skall ske inom sex månader från det att Zikta Invest första gången helt eller delvis avvisat ditt anspråk. Från ARN ges rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Zikta Invest bör lösas.

  Slutligen kan du även vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Zikta Invest för att få din sak prövad. Det är som regel tingsrätten på din ort som kan pröva saken. Observera att du måste stämma inom viss tid, om stämningen sker sent riskerar du att saken preskriberats. I ett sådant läge bör du anlita ett ombud som kan bistå med nödvändig hjälp i processen samt göra en bedömning av ärendet och utsikterna för framgång i tvisten.

  Kontaktuppgifter:

  Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm, Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
  Tel: 08-508 860 00
  Fax: 08-508 860 01
  E-post: arn@arn.se 
  Webb: Allmänna Reklamationsnämnden

  Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
  Adress: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
  Besöksadress: Karlavägen 108, Stockholm
  Tel: 0200 – 225800
  Webb: www.konsumenternas.se

  Din Kommuns Konsumentvägledning:

  För att söka efter kontaktuppgifter till din kommuns konsumentvägledning kan du använda dig av Hallå konsuments webbplats.

  Konsumentverket KO

  Adress: Konsumentverket/KO, Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad,
  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8a, Karlstad
  Tel: 0771-42 33 00
  Webb:konsumentverket.se

 • 7. Behandling av personuppgifter

  Det är viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att du vet
  att vi också säkerställer en god och säker hantering av dessa. Vi har uppdaterat våra rutiner utifrån den nu aktuella dataskyddsförordningen, GDPR, som börjat gälla den 25:e maj 2018.

  Läs gärna mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftsklausul och information nedan;

  GDPR Personuppgiftsklausul

  Kontakta oss gärna om du har frågor eller undrar över något.

Här finns vi

Göteborg

Drakegatan 6, 421 50 Göteborg
Tel: 031-335 03 00

Borås

Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås
Tel: 033-48 09 10

Halmstad

Brogatan 3, 302 42 Halmstad
Tel: 035-260 75 90

Copyright © 2020 Zikta Invest AB. All rights reserved.